ETAPY WSPÓŁPRACY Z BROKEREM

Analiza ryzyka:

Jest to pierwszy, a zarazem najważniejszy etap w przygotowywaniu programu ubezpieczeniowego. Polega on na uzyskaniu przez brokera pełnej informacji o zakresie prowadzonej przez Klienta działalności. Dzięki tej wiedzy broker jest w stanie rozpoznać potencjalne zagrożenie, zidentyfikować ryzyko oraz skalkulować rozmiary potencjalnych strat. Jeżeli na tym etapie przyjęte zostaną błędne założenia, na postawie których dojdzie do zawarcia ubezpieczenia, może okazać się, że zakres ochrony ubezpieczeniowy jest nieadekwatny do realnych zagrożeń. Konsekwencją takiej „luki” może być odmowa wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku zaistnienia szkody. Aby uniknąć takiej sytuacji należy rzetelnie poinformować brokera o wszystkich aspektach działalności firmy.

Na tym etapie broker może poprosić Klienta o przekazanie kopii aktualnych polis (o ile posiada ubezpieczenie) w celu zweryfikowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Rozpoznanie z należytą starannością zapotrzebowania Klienta na ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań

Z punktu widzenia ubezpieczenia nie ma dwóch takich samych firm, nawet gdy obie wykonują tą samą działalność. Każda z nich funkcjonuje w specyficznych dla siebie warunkach i wymaga indywidualnego podejścia. Broker, dzięki przeprowadzonej wcześniej analizie ryzyka oraz wiedzy i doświadczeniu w zakresie ubezpieczeń, określa zapotrzebowanie Klienta na ochronę ubezpieczeniową, uwzględniając przy tym specyficzne potrzeby i uwarunkowania.

Na tym etapie broker może ocenić, czy istniejący już program ubezpieczeniowy ma odpowiedni zakres ochrony i zabezpieczy interes Klienta w przypadku wystąpienia szkody.

Stworzenie programu ochrony ubezpieczeniowej

Broker opracowuje dla Klienta założenia do programu ubezpieczeniowego. W zależności od charakteru prowadzonej działalności program ten może składać się nawet z kilku części np.:

- ubezpieczenie mienia,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie techniczne,
- ubezpieczenie transportowe,
- ubezpieczenie floty,
- gwarancje ubezpieczeniowe,
- ubezpieczenie grupowe dla pracowników.

Na tym etapie niezbędne jest prawidłowe określenie przedmiotu ubezpieczenia, wybór zakresu ryzyk (ubezpieczanych zdarzeń), łącznie ze wskazaniem niestandardowych warunków ubezpieczenia wymaganych przez brokera oraz ustalenie odpowiednich sum ubezpieczenia.

Efektem pracy brokera na tym etapie jest przygotowanie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego), które - przed wysłaniem do towarzystw ubezpieczeniowych z prośbą o przygotowanie ofert - powinno być zaakceptowane bądź zweryfikowane przez Klienta.

Aby móc przystąpić do dalszego etapu prac nad przygotowywaniem programu ubezpieczeniowego broker zobowiązany jest uzyskać stosowne umocowanie (pełnomocnictwo), które upoważni go do występowania i składania w imieniu Klienta zapytań ofertowych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Przygotowanie zapytań ofertowych do reprezentatywnej części zakładów ubezpieczeń działających na rynku

Broker na mocy udzielonego pełnomocnictwa przesyła w imieniu Klienta zapytanie ofertowe (slip brokerski) do kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Wybór ubezpieczycieli wynika m.in. z wcześniejszej oceny ich kondycji finansowej, pozycji na rynku, posiadanych produktów ubezpieczeniowych, proponowanych kosztów ubezpieczenia oraz, co jest bardzo ważne, sprawności przebiegu procesu likwidacji szkód.
Wszyscy ubezpieczyciele otrzymują od brokera takie same informacje dotyczące Klienta i jego działalności oraz mają wyznaczony ten sam termin złożenia oferty.

Zebranie ofert ubezpieczeniowych, przeprowadzenie negocjacji wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

Broker w wyznaczonym terminie zbiera oferty od towarzystw ubezpieczeniowych. Każda z przedstawionych ofert powinna odnosić się do wszystkich elementów zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanych w slipie brokerskim. Broker dokonuje wstępnej analizy i - jeżeli oferty są niepełne - kontaktuje się z ubezpieczycielami w celu ich uzupełnienia.

Porównanie ostatecznych ofert towarzystw ubezpieczeniowych

Na tym etapie, mając już kompletne oferty, broker dokonuje ich analizy. Podstawą takiego porównania, oprócz złożonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe ofert, są ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których przygotowane zostały oferty oraz warunki szczególne wnioskowane przez brokera (klauzule brokerskie). Głównymi elementami branymi pod uwagę w trakcie analizy są:

- zakres ochrony ubezpieczeniowej,
- wyłączenia, tzn. zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
- wysokość zastosowanych franszyz i udziałów własnych,
- koszt ubezpieczenia,

Sporządzenie rekomendacji oferty określonego towarzystwa ubezpieczeniowego dla Klienta

Istotą działalności brokera ubezpieczeniowego, za którą ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jest udzielenie - przed zawarciem umowy ubezpieczenia - porady na piśmie (rekomendacja brokerska) w oparciu o rzetelną analizę zebranych ofert oraz wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja. Broker przedstawia Klientowi ww. opracowanie, a Klient sam dokonuje wyboru towarzystwa, w którym zostanie ubezpieczona jego działalność bądź przekazuje brokerowi swoje sugestie. Broker kieruje się nimi przystępując do renegocjacji warunków ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi.  

Dostarczenie Klientowi sprawdzonych dokumentów ubezpieczenia potwierdzających ochronę ubezpieczeniową przez towarzystwo ubezpieczeniowe

Po dokonaniu wyboru ubezpieczyciela przez Klienta, broker zawiera ubezpieczenie w jego imieniu, bądź na jego rzecz (w zależności od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa), realizując tym samym opracowany i zaakceptowany przez Klienta program ubezpieczeniowy oraz dostarcza dokumenty ubezpieczenia (polisy).

Rola brokera po zawarciu ubezpieczenia:

- zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym przedsiębiorstwa

- administrowanie przez brokera programem ubezpieczeniowym Klienta, które polega m.in. na kompletowaniu niezbędnych dokumentów, monitorowaniu przebiegu ubezpieczenia, dostarczaniu polis, pilnowaniu terminów płatności składek lub ich rat, terminów wygasania polis itp.

- nadzór nad procesem likwidacji szkody

Broker wspomaga również swojego Klienta w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.